Όργανα Διοίκησης

Α. Διευθύντρια και Επιστημονική Υπεύθυνη:

Παπαγεωργίου Ευσταθία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Β. Αναπληρωτές Διευθυντές:

1. Κάκουρος Ευθύμιος, Καθηγητής, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

2. Κριεμπάρδης Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Γ. Συντονιστική Επιτροπή:

Πρόεδρος:

Παπαγεωργίου Ευσταθία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Μέλη:

1. Κάκουρος Ευθύμιος, Καθηγητής, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

2. Κριεμπάρδης Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

 

Δ. Ειδική Διατμηματική Επιτροπή:

Πρόεδρος:

1. Παπαγεωργίου Ευσταθία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Αναπληρωτής Πρόεδρος:

2. Κάκουρος Ευθύμιος, Καθηγητής, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

Μέλη:

3. Σιδηροπούλου Τρυφαίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

4. Κριεμπάρδης Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

5. Φούντζουλα Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;