Δικαιολογητικά


Οι ενδιαφερόμενοι για το Δ.Π.Μ.Σ. καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά από τις 19/5/2017 έως τις 15/7/2017

  • Συμπληρωμένη αίτηση
  • Αντίγραφο Πτυχίου
  • Αναλυτική Βαθμολογία
  • Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Τυχόν συγγραφική ή/και ερευνητική δραστηριότητα
  • Επαγγελματική εμπειρία
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και αναμενόμενη ημερομηνία αποφοίτησης
  • Άλλο δικαιολογητικό (Προσδιορίστε)

Αντί να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία της «Ηλεκτρονικής αίτησης» μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση υποψηφιότητας (δεξί κλικ –> αποθήκευση συνδέσμου ως..) και να την αποστείλετε μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά μέσω e-mail είτε εντύπως μέσω ταχυδρομείου.

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;