Αυτοεκτίμηση – Ημερίδα Ευαισθητοποίησης


Αφίσα και πρόγραμμα ημερίδας σε μορφή PDF

Comments are closed.

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;