Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι του Δ.Π.Μ.Σ. που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, θα πρέπει να προσκομίσουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης:

 • Αναλυτική Βαθμολογία Πτυχίου
 • Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης
 • Τυχόν συγγραφική ή/και ερευνητική δραστηριότητα
 • Επαγγελματική εμπειρία
 • Άλλα δικαιολογητικά

 

Οι ενδιαφερόμενοι του Δ.Π.Μ.Σ. που θέλουν να υποβάλλουν έντυπα την αίτησή τους, καλούνται να επισυνάψουν σε αυτήν:

 • Αντίγραφο Πτυχίου
 • Αναλυτική Βαθμολογία
 • Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Τυχόν συγγραφική ή/και ερευνητική δραστηριότητα
 • Επαγγελματική εμπειρία
 • Άλλα δικαιολογητικά

Αντί να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία της «Ηλεκτρονικής αίτησης» μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση υποψηφιότητας  και να την αποστείλετε μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά μέσω e-mail είτε εντύπως μέσω ταχυδρομείου.

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;