Πρόγραμμα σπουδών

Το Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε τρεις κατευθύνσεις:

  1. Κατεύθυνση: Προσχολικής Αγωγής.
  2. Κατεύθυνση: Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  3. Κατεύθυνση: Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στο ΔΠΜΣ διδάσκονται (πρόσωπο με πρόσωπο ή μέσω σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης) στο πρώτο (1) και δεύτερο (2) εξάμηνο μαθήματα κορμού, στο τρίτο (3) εξάμηνο τα μαθήματα εκάστης κατεύθυνσης και στο τέταρτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία και η πρακτική άσκηση ΙΙ. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση δώδεκα (12) μεταπτυχιακών μαθημάτων, στην υλοποίηση των πρακτικών ασκήσεων καθώς και στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ώστε να συγκεντρώσουν 120 ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ/ECTS) για την ολοκλήρωση του Προγράμματος.

Επιπλέον,

  • Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα.
  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές λαμβάνουν τριάντα (30) ΠΜ ανά εξάμηνο.
  • Η Πρακτική άσκηση Ι και ΙΙ αντιστοιχεί σε από δέκα (10) ΠΜ αντίστοιχα.
  • Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες.
  • Η διπλωματική εργασία κατατίθεται στο τέλος του Δ΄ εξαμήνου στην οριστική μορφή της και υποστηρίζεται ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:

 

Πίνακας Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κωδικός Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΜΥ.1.1 Σύγχρονες τάσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη 6
ΜΥ.1.2 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία 8
ΜΥ.1.3 Ψυχολογία Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας 8
ΜΥ.1.4 Νευροβιολογικές βάσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς 8
  Σύνολο ECTS 30

 

2ο Εξάμηνο Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κωδικός Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΜΥ.2.1 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική 8
ΜΥ.2.2 Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Εκπαιδευτική Πράξη 8
ΜΥ.2.3 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων με τη Μέθοδο των Σχεδίων Εργασίας (Project) σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης 8
ΜΕΥ.2.4.1 Γενετική μαθησιακών δυσκολιών 6
ΜΕΥ.2.4.2 Οργάνωση και Διοίκηση Φορέων Αγωγής και Εκπαίδευσης 6
ΜΕΥ.2.4.3 Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 6
  Σύνολο ECTS 30

 

 

3ο Εξάμηνο Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Κατεύθυνση Προσχολικής Αγωγής»

Κωδικός Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΜΥΚ.3.1.1 Παιδική Ηλικία: Κοινωνικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις 8
ΜΥΚ.3.1.2 Τεχνολογικές Καινοτομίες και Δημιουργικότητα στην Παιδαγωγική Πράξη 6
ΜΥΚ.3.1.3 Επαγγελματική Ανάπτυξη των παιδαγωγών – Δημιουργία Δικτύου 6
ΜΥΚ.3.1.4 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Αποτύπωση και Αξιολόγηση Παιδαγωγικού Έργου Προσχολικής Αγωγής 10
  Σύνολο ECTS 30

 

3ο Εξάμηνο Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Κατεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Κωδικός Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΜΥΚ.3.2.1 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη του παιδιού και Συμβουλευτική 8
ΜYΚ.3.2.2 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 6
ΜYΚ.3.2.3 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων 6
ΜYΚ.3.2.4 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Μικροδιδασκαλίες 10
  Σύνολο ECTS 30

  

3ο Εξάμηνο Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Κατεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Κωδικός Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΜΥΚ.3.3.1 Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη του Εφήβου και Συμβουλευτική 6
ΜΥΚ.3.3.2 Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθηση 8
ΜΕΚ.3.3.3.1 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 6
ΜΕΚ.3.3.3.2 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων 6
ΜΕΚ.3.3.3.3 Διδακτική των Βιοϊατρικών Επιστημών 6
ΜΥΚ.3.3.4 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Μικροδιδασκαλίες 10
  Σύνολο ECTS 30

 Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής του δευτέρου εξαμήνου Σπουδών, υποχρεούται να επιλέξει πέραν των τριών υποχρεωτικών μαθημάτων ΜΥ.2.1, ΜΥ.2.2 και ΜΥ.2.3 και ένα εκ των τριών (3) προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής: ΜΕΥ.2.4.1, ΜΕΥ.2.4.2, ΜΕΥ.2.4.3, ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός τριάντα (30) πιστωτικών μονάδων του εξαμήνου.

Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής της κατεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποχρεούται να επιλέξει πέραν των τριών υποχρεωτικών μαθημάτων της κατεύθυνσης ΜΥΚ.3.3.1, ΜΥΚ.3.3.2 και ΜΥΚ.3.3.4 και ένα εκ των τριών (3) προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής της κατεύθυνσης: ΜΕΚ.3.3.3.1, ΜΕΚ.3.3.3.2, ΜΕΚ.3.3.3.3, ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός τριάντα (30) πιστωτικών μονάδων της κατεύθυνσης. Επιπλέον, κατά το δεύτερο έτος Σπουδών, δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, πλέον των υποχρεωτικών μαθημάτων της κατεύθυνσής τους, να επιλέξουν εφόσον το επιθυμούν μέχρι και δύο μαθήματα από άλλη κατεύθυνση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

4ο Εξάμηνο Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κωδικός Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΜΥΕ.4.1 Πρακτική Άσκηση Μέρος ΙΙ – Παρακολούθηση Δειγματικών Διδασκαλιών σε Σχολικές Μονάδες και Εποπτευόμενη διδασκαλία σε σχολική τάξη 10
ΜΥΕ.4.2 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 20
  Σύνολο ECTS 30

 

 

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;